ကျွန်ုပ်တို့၏လက်မှတ်

ကျွန်ုပ်တို့သည်အီးယူ E32 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ၉၀၀၁ အရည်အသွေးအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့သည်။